top of page
I N F O R M A T I E

ALGEMENE VOORWAARDEN

PRIVACYBELEID

COOKIEBELEID

Anchor 1
A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N

 

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst 

Artikel 6 - Herroepingsrecht 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht 

Artikel 11 - De prijs 

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie 

Artikel 13 - Levering en uitvoering 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging 

Artikel 15 - Betaling 

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Eigendomsvoorbehoud

Artikel 18 - Overige bepalingen

 

 

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.1 Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

 

1.2 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 

1.3 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 

1.4 Dag: kalenderdag;

 

1.5 Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;

 

1.6 Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

 

1.7 Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 

1.8 Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

1.9 Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 

1.10 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

1.11 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

 

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

 

Shop Est’Seven

Raasdorperweg 185 N, 1075 KV Amsterdam

E-mailadres: info@estseven,com

KvK-nummer: 73686069

 

 

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID

 

3.1Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

3.3 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 

3.4 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

 

ARTIKEL 4 - HET AANBOD

 

4.1 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

4.2 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 

4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

 

ARTIKEL 5 - DE OVEREENKOMST

 

5.1 De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

5.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 

5.3 Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige online omgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

5.4 De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

5.5 De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

 

a. het e-mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

 

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

 

d. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 

e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

 

5.6 In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

 

ARTIKEL 6 - HERROEPINGSRECHT

 

Bij producten:

 

6.1 De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 

6.2 De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

 

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 

6.1 De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 

6.2 De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de overeenkomst.

 

a. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.

 

b. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 

c. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

 

ARTIKEL 7 - VERPLICHTINGEN VAN DE CONSUMENT TIJDENS DE BEDENKTIJD

 

7.1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 

7.2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

 

ARTIKEL 8 - UITOEFENING VAN HET HERROEPINGSRECHT DOOR DE CONSUMENT EN KOSTEN DAARVAN

 

8.1 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn aan de ondernemer door middel van het sturen van een e-mail naar info@estseven.com waarin hij ten minste vermeld:

 

a. de reden van het gebruik maken van zijn herroepingsrecht

 

b. het bestelnummer van de order waarop de herroeping van toepassing is

 

c. de producten en/of diensten waarvoor hij zijn herroepingsrecht wilt gebruiken

 

8.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 

8.3 De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

8.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.

 

8.5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. voor terugzending niet te dragen.

 

8.6 Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.

 

8.7 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

 

ARTIKEL 9 - VERPLICHTINGEN VAN DE ONDERNEMER BIJ HERROEPING

 

9.1 Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 

9.2 De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.

 

9.3 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

 

9.4 Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

 

ARTIKEL 10 - UITSLUITING HERROEPINGSRECHT

 

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 

1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 

2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

 

3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

 

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

 

b. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 

4. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van personenvervoer;

 

5. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

 

6. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

 

7. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

 

8. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;

 

9. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 

10. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;

 

11. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 

12. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de verzegeling na levering is verbroken;

 

13. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

 

14. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

 

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

 

b. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

 

ARTIKEL 11 - DE PRIJS

 

11.1 Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

 

11.2 In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 

11.3 Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

11.4 Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

 

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 

11.5 De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

 

ARTIKEL 12 - NAKOMING OVEREENKOMST EN EXTRA GARANTIE

 

12.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 

12.2 De ondernemer staat er niet voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

12.3 Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

12.4 Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

 

ARTIKEL 13 - LEVERING EN UITVOERING

 

13.1 De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 

13.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

 

13.3 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding

 

13.4 Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen minus de verzendkosten.

 

13.5 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

ARTIKEL 14 - DUURTRANSACTIES: OPZEGGING, VERLENGING EN DUUR

 

Opzegging:

 

14.1 De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

14.2 De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

14.3 De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

 

a. te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

 

b. tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

 

c. altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging:

 

14.4 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 

14.5 In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

14.6 Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 

14.7 Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

Duur:

 

14.8 Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

 

 

ARTIKEL 15 - BETALING

 

15.1 Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 

15.2 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 

15.3 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

15.4 Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

 

ARTIKEL 16 - KLACHTENREGELING

 

16.1 De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 

16.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.

 

16.3 Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 

ARTIKEL 17 - EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

Het eigendom van de geleverde producten gaat pas over op de consument nadat hij het totale verschuldigde bedrag aan de ondernemer heeft voldaan. Het risico van de producten gaat over op de consument op het moment van levering.

 

 

ARTIKEL 18 - AANVULLENDE BEPALINGEN

 

18.1 Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

18.2 Ondernemer is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

PRIVACYBELEID

 

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunnen wij via onderstaande gegevens benaderd worden:

 

Shop Est’Seven

Info@estseven.com

 

Shop Est’Seven verzameld persoonlijke informatie op verschillende manieren wanneer je een order plaatst of wanneer jij je registreert voor diensten aangeboden door Shop Est’Seven. Door te registreren accepteer je de verzameling van jouw persoonlijke gegevens door Shop Est’Seven. Om jouw bestelling te kunnen verwerken, om op fraude te kunnen checken en om jouw bestelling te kunnen voltooien moeten wij, voor elke bestelling die geplaatst wordt, de volgende informatie verzamelen en opslaan; jouw naam, e-mail-, huis-, verzend- en factuuradres en telefoonnummer.

 

Wat doen wij met jouw gegevens?

 

Heel belangrijk om te weten is dat wij uiterst secuur omgaan met jouw gegevens. Deze gegevens slaan wij veilig op en is niet bereikbaar voor onbevoegden. Jouw gegevens worden enkel intern bij Shop Est’Seven gebruikt tenzij het nodig is dat we deze gegevens aan iemand anders geven. Als dat het geval is, zorgen we ervoor dat zij er net zo veilig mee omgaan als wij. Jouw gegevens gebruiken we voor verschillende doeleinden zoals het verwerken van jouw bestelling en het aanbieden van gepaste aanbiedingen die passen bij jouw wensen.

 

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die 16 jaar of jonger zijn, enkel als zij toestemming hebben van ouders of voogd. Leeftijd kunnen wij niet controleren dus wij raden ouders aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Mochten hier onduidelijkheden of vragen over zijn, neem dan contact met ons op via info@estseven.com.

 

De persoonlijke informatie die je verstrekt kan worden gedeeld met fraude opsporingen diensten en instanties welke kredietwaardigheid controleren. Wanneer wij dit wettelijk verplicht zijn zullen wij deze informatie ook verstrekken aan elke relevante rechtelijke instantie. Verzendgegevens zoals jouw adres, emailadres en telefoonnummer kunnen worden gedeeld met koeriersdiensten. Deze gegevens worden gedeeld om je van de beste service te kunnen voorzien en zullen door onze koeriers niet worden doorgespeeld aan derde partijen voor enig ander doel.

 

Creditcard en bankgegevens zullen nooit gedeeld worden met derde partijen en worden alleen gebruikt om jouw bestelling te verwerken. Creditcard gegevens worden versleuteld en zijn niet zichtbaar voor medewerkers van Shop Est’Seven.

 

Daarnaast verzamelen wij informatie over websiteverkeer, wenslijsten en andere commerciële informatie welke wij gebruiken om consumenten patronen in kaart te brengen welke wij gebruiken voor interne onderzoeken, marketingdoeleinden en om onze website te aan te passen om nog beter aan de eisen van onze consumenten te kunnen voldoen.

 

 

BESCHERMING VAN JOUW PERSOONLIJKE INFORMATIE

 

Shop Est’Seven doet zoveel als mogelijk om de veiligheid, integriteit en privacy van door je aan ons verstrekte informatie te waarborgen. Wanneer je een bestelling plaatst of jouw accountinformatie benaderd gebruiken wij Secure Socket Layer (SSL) encryptie om deze informatie te beschermen van oneigenlijk gebruik. Daarnaast doen wij zoveel als mogelijk om ervoor te zorgen dat de partijen met wie wij samenwerken en waarmee wij jouw gegevens delen dezelfde maatstaven hanteren.

 

 

TOEGANG TOT EN HET WIJZIGEN VAN PERSOONLIJKE INFORMATIE

 

Als, om welke reden dan ook, je bezorgt bent dat de persoonlijke informatie die Shop Est’Seven van je heeft verzameld incorrect is, log dan in op onze website om jouw persoonlijke informatie te bekijken en te veranderen.

 

Alleen jij hebt toegang tot deze persoonlijke data door middel van jouw gebruikersnaam en wachtwoord.

 

 

ABONNEMENTEN

 

Wij hanteren een afmeld-beleid wanneer het gaat om communicatie via email. Wanneer jij je registreert via Estseven.com dan heb je de mogelijkheid om je af te melden voor inschrijving in ons emailbestand. Het doel van de inschrijving is om informatie te verzamelen om het voor jou mogelijk te maken up-to-date informatie en productaanbiedingen te ontvangen van ons.

 

Door te abonneren op onze nieuwsbrief geeft je toestemming om communicatie van ons via email te ontvangen. Echter, elke keer wanneer wij hierna contact met je opnemen via email word je de mogelijkheid geboden om je af te melden van deze service door middel van het klikken op de afmeld knop onder aan de email. Daarnaast kun je jezelf afmelden door een email te sturen naar info@estseven.com

 

Abonnees van onze nieuwsbrief ontvangen email meldingen voor nieuw producten, speciale aanbiedingen, evenementen en kortingen. Deze meldingen kunnen ook marketinginformatie bevatten van dochterondernemingen van Shop Est’Seven, of van geselecteerde partners.

 

Wij verkopen jouw informatie nooit door aan derde partijen voor marketingdoeleinden.

 

Klantenservice

 

Je kunt ons bereiken per mail, Facebook, Instagram en chat. Wij zijn binnenkort ook telefonisch bereikbaar. Om je snel te kunnen helpen, zoeken we jouw gegevens op in ons systeem, zodat we zo snel mogelijk jouw vraag kunnen beantwoorden of een oplossing kunnen vinden. We analyseren deze contactmomenten ook zodat we onze service kunnen verbeteren en jou de volgende keer nóg beter van dienst te kunnen zijn. 

 

Nieuwsbrieven

 

Om helemaal op de hoogte te blijven van de nieuwste collectie en leukste acties, kun je je aanmelden voor onze nieuwsbrief. We versturen de nieuwsbrief ongeveer twee keer per week, met uitzondering van (kortings)acties. Mocht je geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen kun je je heel gemakkelijk uitschrijven.

 

Acties & prijsvragen

 

Wil je meedoen met een actie of prijsvraag? Laat dan je naam en e-mailadres achter zodat we de actie kunnen uitvoeren en jou als eventuele prijswinnaar kunnen uitroepen! Je gegevens worden enkel voor de desbetreffende actie gebruikt tenzij anders vermeld.

 

Social media

 

Als je via social media gezellig contact met ons zoekt, dan bewaren we geen gegevens van jou.

 

Zakelijke klanten en partners

 

Gegevens van onze zakelijke contactpersonen slaan wij ook op maar gaan we net zo zorgvuldig mee om als de gegevens van onze andere klanten. Als we een opdracht voor jou uitvoeren, gebruiken we de persoonsgegevens voor bijvoorbeeld een offerte of factuur en om afspraken te maken.

 

Fraude

 

Wij hopen nooit met fraude te maken te krijgen maar mocht het nodig zijn, gebruiken we klantgegevens om fraude te voorkomen en tegen te gaan. Als het noodzakelijk is, moeten wij gegevens doorgeven aan overheidsinstanties.

 

(Achteraf) betalen

 

Als je geslaagd bent op onze webshop en je wilt de order betalen, kom je in een veilige betaalomgeving terecht om je aankoop af te ronden. Als je met iDeal betaalt, worden je gegevens in onze administratie opgeslagen zodat we een eventuele retour gemakkelijk kunnen verwerken. Betaal je liever met een creditcard? Dan word je vanuit onze veilige betaalomgeving doorgestuurd naar een externe betaalomgeving.

 

Mochten er onbetaalde facturen zijn, sturen wij jouw gegevens door naar een incassobureau en/of deurwaarder die de verdere afhandeling verwerkt.

Persoonlijk advies

 

Als je onze webshop bezoekt of ons volgt op social media, houden we graag bij wat jij leuk vindt. Wij geven je graag persoonlijk advies door middel van advertenties op bijvoorbeeld Facebook. Dit doen we aan de hand van cookies. Meer informatie over cookies lees je hieronder.

 

Ben je nieuwsgierig naar de gegevens die wij van jou hebben of wil je graag iets aanpassen of verwijderen? Ga dan naar jouw Shop Est’Seven-account of neem contact op met de klantenservice.

 

 

COOKIEBELEID

 

 

1.          ALGEMEEN

 

1.1        Dit is het cookiebeleid van Shop Est’Seven V.O.F. (“Est’Seven”). Est’Seven maakt op haar website gebruik van cookies.

 

1.2        Jouw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van de website zijn belangrijk voor ons. Est’Seven gebruikt cookies om het gebruiksgemak op de website te verbeteren en om te proberen advertenties te filteren naar jouw interesses. Onderstaand vind je een verdere uitleg over cookies, waarvoor ze gebruikt worden en hoe je je, indien gewenst, kunt afmelden voor cookies. Op deze webpagina zal Est’Seven je op de hoogte houden over alle ontwikkelingen rondom cookies.

 

 

2.          WAT ZIJN COOKIES?

 

2.1        Cookies zijn kleine tekstbestanden die een computer opslaat als een website wordt bezocht. De cookie onthoudt bijvoorbeeld wat je invult op de website voor een volgend bezoek, zodat de inhoud van de website op de desbetreffende gebruiker kan worden afgestemd en het niet nodig is dat persoonsgegevens opnieuw worden ingevuld.

 

 

3.          HOE WORDEN COOKIES GEBRUIKT BIJ EST’SEVEN?

 

3.1        Est’Seven vindt het belangrijk om de website continu te verbeteren om jou als gebruiker het zo makkelijk mogelijk te maken om bij ons te shoppen en aan al je wensen en interesses te kunnen voldoen. Zo zorgt Est’Seven er onder andere voor dat wanneer je iets toevoegt aan je winkelmandje en verder wilt kijken, dat product daadwerkelijk in je winkelmandje blijft liggen. Tevens wil je niet steeds opnieuw inloggen iedere keer dat je een nieuwe pagina bekijkt. Cookies stellen Est’Seven in staat om de gebruiker van deze gemakken te kunnen voorzien.

 

3.2        Verder worden cookies gebruikt voor marketingdoeleinden, zodat we jou van de meest relevante content kunnen voorzien en je niet lastigvallen met content die je niet interesseert, maar ook om aan onze verplichtingen te voldoen met betrekking tot het aankoopproces van onze klanten.

 

 

4.          TIJDELIJKE EN PERMANENTE COOKIES

 

4.1        Est’Seven maakt onderscheid tussen tijdelijke en permanente cookies. Permanente cookies worden o.a. gebruikt voor het automatisch laden van persoonlijke instellingen zodat dit niet elke keer opnieuw ingevuld hoeft te worden door de bezoeker en om zo relevant mogelijk gebruik te maken van marketing.

 

4.2        Tijdelijke cookies worden gebruikt om statistieken te kunnen verzamelen met betrekking tot het gebruik van de website. Deze zijn aanwezig zolang de gebruiker zich op de website bevindt. Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze webshop en welke delen onze bezoekers interessant vinden, wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Zo wordt onder andere gekeken naar het aantal bezoekers, welke pagina’s veel bekeken worden, waar mensen naar zoeken en via welke browser men op de website terecht is gekomen. Om bovenstaande inzichtelijk te maken wordt een cookie geplaatst om Google Analytics in staat te stellen dit daadwerkelijk te meten.

 

4.3        Al deze verzamelde informatie wordt gebruikt om bepaalde inzichten te verkrijgen met betrekking tot de frequentie van webpagina bezoeken en op welke delen van de webshop de meeste tijd wordt doorgebracht etc. Dit stelt Est’Seven in staat om waar nodig aanpassingen te doen voor bijvoorbeeld de opzet van de website, het menu en wat voor type content wordt gepubliceerd. Goed om te weten is dat al deze statistieken niet te herleiden zijn tot natuurlijke personen.

 

 

5.          TYPE COOKIES

 

5.1        Est’Seven gebruikt verschillende typen cookies. Meer specifiek wordt gebruik gemaakt van:

             -        Functionele cookies: middels deze cookies wordt geprobeerd de webshop steeds zo goed mogelijk te laten werken.

             -        Analytische cookies: Est’Seven meet en analyseert het gebruik van de webshop zodat gekeken kan worden waar deze nog verbeterd moet worden.

 

Om dit daadwerkelijk te kunnen meten en analyseren wordt gebruik gemaakt van de software van een derde partij, namelijk Google Analytics. Deze is echter zo ingesteld dat jouw privacy gewaarborgd is. Zo wordt er onder andere voor gezorgd dat jouw IP-adres is afgeschermd.

             -        Voorkeur cookies: om te voorkomen dat je steeds opnieuw dezelfde informatie moet invoeren, onthoudt Est’Seven jouw inlog voorkeuren.

             -        Social media cookies: dit zijn cookies om content van de webshop te delen via sociale media zoals bijvoorbeeld Facebook en Instagram.

             -        Advertentie cookies: Est’Seven en andere partijen volgen je gedrag op zowel onze eigen website als die van derden. Zodat zowel Est’Seven, als derden, jou content kunnen tonen die overeenkomt met jouw interesses. Hiervoor gebruikt Est’Seven Google AdWords.

 

5.2        Het kan voorkomen dat er cookies worden geplaatst door derden zonder medeweten van Est’Seven. Mocht je dit tegenkomen, neem dan contact op met Est’Seven via info@Est’Seven.com.

 

5.3        Est’Seven is niet verantwoordelijk voor de gedragingen en handelingen van derden, zoals Google Analytics en Google Adwords voor wat betreft het gebruik van cookies. Est’Seven sluit enige aansprakelijkheid hieromtrent uit.

 

 

6.          TOESTEMMING VOOR GEBRUIK COOKIES

 

6.1        Volgens de geldende wet- en regelgeving mogen wij cookies gebruiken indien zij strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik voor de website (“functionele cookies” en “voorkeur cookies”). Verder mogen wij ook cookies gebruiken voor zover deze cookies jouw gegevens alleen in geanonimiseerde vorm gebruiken (“analytische cookies”).

 

6.2        Voor het gebruik van de social media cookies verwijzen wij naar de privacy- en cookieverklaringen van de desbetreffende social media, zoals bijvoorbeeld Facebook en Instagram.

 

6.3        Voor het gebruik van advertentie cookies hebben wij nadrukkelijk jouw toestemming nodig. 

 

 

7.          VERWIJDEREN VAN COOKIES

 

7.1        Indien je toestemming hebt gegeven voor het gebruik van cookies, zoals advertentie cookies, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken in je account.

 

7.2        Ga je niet akkoord met het gebruik van cookies, dan kun je het gebruik hiervan uitschakelen in de instellingen van jouw browser. Tevens is het mogelijk om het zo in te stellen dat elke keer wanneer je een website bezoekt, je een melding krijgt dat de betreffende website een cookie wil plaatsen. Tevens kunt je de cookies die reeds zijn opgeslagen op jouw computer, tablet of telefoon te allen tijde verwijderen.

 

7.3        Je kunt als gebruiker cookies die je op je computer accepteert, beheren via de browser die je gebruikt. Hierbij kun je ook aangeven dat je graag geïnformeerd wilt worden telkens als er een cookie wordt aangeboden en kan de browser aanbieden de (mogelijk) reeds bewaarde cookies op je computer te verwijderen. Eerst moet je uitzoeken welke browser je gebruikt, want de procedures voor het verwijderen van een of meerdere cookies verschilt per webbrowser.

 

7.4        Hieronder kun je per browser vinden hoe je als gebruiker de cookies op je computer, tablet of smartphone kunt verwijderen:

             -        Internet Explorer

             -        Mozilla Firefox

             -        Google Chrome

             -        Safari

 

 

8.          WIJZIGINGEN

8.1        Est’Seven behoudt zich het recht voor dit cookiebeleid te wijzigen. Daarom word je aangeraden dit cookiebeleid regelmatig op deze website te controleren. Voortgezet gebruik van deze website na wijziging(en) houdt in dat je akkoord gaat met het gewijzigde cookiebeleid.

 

 

9.          CONTACT

 

9.1        Ingeval van vragen, suggesties of klachten over dit cookiebeleid of andere aspecten van onze dienstverlening, kun je contact opnemen met ons via info@estseven.com

Anchor 2
Anchor 3
logo_estseven-klein.png
bottom of page